Lijekovi

Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano

Naziv lijeka Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano
Djelatna tvar toksoidi difterije i tetanusa adsorbirani na aluminijev hidroksid
Farmaceutski oblik suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Jačina 1 doza = 0,5 ml
Pakiranje 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki, u kutiji
Proizvođač Sanofi Pasteur S.A., Lyon, Francuska;
Sanofi-Aventis Zrt, Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Sanofi Pasteur S.A., 14 Espace Henry Vallée, Lyon, Francuska
Datum rješenja 31.01.2014.
Rok rješenja 29.06.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/292
Urbroj 381-12-01/30-14-35
Sastav Jedna doza od 0,5 ml sadržava: Toksoid difterije1 ne manje od 2 IU2 Toksoid tetanusa1 ne manje od 20 IU2 1 Adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani (0,6 mg Al3+) 2 Kao donja granica pouzdanosti (p= 0,95)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J07AM51
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak