Lijekovi

Imbruvica

Naziv lijeka Imbruvica
Djelatna tvar ibrutinib
Način izdavanja na recept, u ljekarni
Način propisivanja ograničeni recept
ATK L01XE27
Lijek je stavljen u promet u RH Da

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003791/human_med_001801.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete pod karticom "Product information", u padajućem izborniku polja "Language" odabrati opciju "HR = Hrvatski", te potvrditi s "GO".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za probirom bolesnika na virus hepatitisa B prije početka liječenja ibrutinibom (Imbruvica) zbog rizika od reaktivacije hepatitisa B 27.07.2017. Janssen-Cilag International N.V. i Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Povratak