Lijekovi

Nplate

Naziv lijeka Nplate
Djelatna tvar romiplostim
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B02BX04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za odabir pacijenata, verzija 2
Kalkulator za doziranje, verzija 2
Kontrolna lista za samoprimjenu lijeka Nplate, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za pripremu i primjenu Nplate injekcija po koracima, verzija 2
Brzi vodič za primjenu lijeka Nplate kod kuće, verzija 2
Podložak za pripremu, verzija 2
Dnevnik samoprimjene, verzija 2

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000942/human_med_000938.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete pod karticom "Product information", u padajućem izborniku polja "Language" odabrati opciju "HR = Hrvatski", te potvrditi s "GO".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Povratak