Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama vezanim uz antibiotsku profilaksu u bolesnika kojima je presađen organ za čiju je perfuziju korištena otopina ViaSpan

17.04.2012.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama vezanim uz antibiotsku profilaksu u bolesnika kojima je presađen organ za čiju je perfuziju korištena otopina ViaSpan.

Određene serije otopine za perfuziju organa ViaSpan povučene su s tržišta Republike Hrvatske u ožujku ove godine, o čemu je dobavljač lijeka, tvrtka Pharmaswiss d.o.o., u suradnji s HALMED-om, uputio pismo zdravstvenim radnicima. U tom pismu su navedene preporuke zdravstvenim radnicima vezane uz empirijsko liječenje infekcija čiji je uzročnik Bacillus cereus.

U travnju ove godine je Ministarstvo zdravlja informiralo HALMED o rezultatima testiranja osjetljivosti spomenutog uzročnika, koje je nakon povlačenja lijeka provela britanska Agencija za zaštitu zdravlja (Health Protection Agency, HPA), a informaciju o testiranju je proslijedila Opća uprava SANCO (Directorate-General for Health and Consumers, DG SANCO).

Preporuke zdravstvenim radnicima

In vitro ispitivanja koja je provela HPA na izolatima B. cereus iz kontaminiranih linija pokazuju da je bakterija rezistentna na peniciline i vankomicin, a osjetljiva na ciprofloksacin, meropenem i gentamicin.

Prilikom propisivanja spomenutih lijekova treba uzeti u obzir sljedeće:

  • gentamicin obično nije prihvatljiv kao monoterapija,
  • meropenem je visoko aktivan in vitro, međutim postoji bojazan od razvoja rezistencije (vezano uz rod),
  • ciprofloksacin je također visoko aktivan in vitro, ali nije uvijek lijek izbora u djece.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

U HALMED-u nije do sada zaprimljena niti jedna prijava nuspojave ili infekcije u bolesnika kojima je presađen organ za čiju je perfuziju korištena otopina ViaSpan.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak