O HALMED-u

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stavcima 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), javni naručitelj Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Prije stupanja ovog zakona na snagu, Agencija je bila obvezna objavljivati Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. (Narodne novine, br. 32/11.)):