O HALMED-u

Savjetovanja s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2019. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2018. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2017. godini.