Novosti i edukacije

Osvrt na rizike primjene dodataka prehrani koji sadrže crvenu rižu u bolesnika koji su iskusili nuspojave na lijekove iz skupine statina

08.02.2012.

Nastavno na upite zdravstvenih radnika o primjeni dodataka prehrani koji sadrže crvenu rižu, HALMED donosi pregled rizika primjene ovih dodataka prehrani uz preporuke za zdravstvene radnike.

Dodatci prehrani koji sadrže crvenu rižu (Oryza sativa) kao djelatnu tvar sadrže statin lovastatin. Takvi pripravci sadrže dozu lovastatina koja je niža od one u lijekovima čija je djelatna tvar lovastatin (za dodatak prehrani 3- 5mg u tableti, preporučena dnevna doza do 10 mg). Za usporedbu, jedna tableta lijeka obično sadrži 10 ili 20 mg lovastatina, a maksimalna dnevna doza, ovisno o populaciji u kojoj se primjenjuje, kreće se do 80 mg na dan. Ipak, treba imati na umu da je riječ o identičnoj djelatnoj tvari te da uz nenadziranu primjenu (bez znanja liječnika) ovakvih dodataka prehrani postoji određeni rizik za nastanak nuspojava i interakcija karakterističnih za lijekove iz skupine statina, osobito u bolesnika koji su prethodno iskusili nuspojave na statine.

Nuspojave statina i čimbenici rizika

Lijekovi iz skupine statina pokazuju miotoksičan i hepatotoksičan učinak. Miotoksičnost statina očituje se učincima na poprečno-prugaste (skeletne) mišiće i uključuje miopatiju (općeniti naziv za bolesti mišića različitih uzroka), mialgiju (bolovi u mišićima) i miozitis (naziv za upalu mišića, također različitih uzroka). U najtežim slučajevima ova stanja mogu progredirati u rabdomiolizu, što je pojam koji označava ozbiljno, potencijalno po život opasno, stanje u kojem dolazi do raspada mišićnih stanica poprečno-prugastih mišića. Osim miotoksičnog, statini pokazuju i hepatotoksičan učinak (nuspojave koje zahvaćaju jetru). Točan mehanizam nastanka miotoksičnosti i hepatotoksičnosti statina nije poznat, međutim povezan je s koncentracijom statina u krvi. Čimbenici koji utječu na smanjen metabolizam i veću učestalost nuspojava statina uključuju stariju dob, narušenu funkciju jetre i bubrega, perioperativno razdoblje, multisistemske bolesti, malu tjelesnu težinu, nereguliran hipotiroidizam, istodobnu primjenu lijekova koji stupaju u interakcije sa statinima i farmakogenetičku predispoziciju. U nekih bolesnika se ovakve nuspojave mogu javiti i na najmanju primijenjenu dozu statina, što se odnosi i na doze lovastatina koje se nalaze u dodacima prehrani koji sadrže crvenu rižu.

Interakcije statina

S obzirom da se statini primjenjuju kao kronična terapija, često istodobno s mnogim drugim lijekovima, postoji mogućnost nastanka nuspojava uzrokovanih interakcijama.

Istodobna primjena lijekova koji zbog interakcije povećavaju rizik miotoksičnosti može za pojedini statin biti kontraindicirana, zahtijevati smanjenje doze statina ili pažljivi nadzor bolesnika. Među značajnije lijekove koji zbog interakcije povećavaju rizik od miopatije/rabdomiolize ubrajaju se inhibitori HIV proteaze, azolni antifungici (itrakonazol, ketokonazol), makrolidi (eritromicin, klaritromicin), nefazodon, derivati fibrične kiseline, ezetimib, ciklosporin, danazol, amiodaron, blokatori kalcijevih kanala (diltiazem, verapamil), niacin, fusidinska kiselina i sok od grejpfruta (limunike).

Kada se može nastaviti terapija statinom kod bolesnika koji su iskusili nuspojavu statina?

Bolesnika koji je iskusio nuspojavu na statin treba uputiti liječniku, koji će procijeniti omjer koristi i rizika nastavka liječenja statinima, pri čemu je potrebno uzeti u obzir težinu nuspojave. Liječnik se može odlučiti za nastavak terapije istim statinom u istoj dozi, smanjenjem doze istog statina, zamjenu jednog statina drugim ili zamjenu statina nekim drugim hipolipemikom. Kako se metabolički putovi statina razlikuju, u nekim slučajevima će biti moguće zamijeniti jedan statin drugim. Postoji mogućnost da će liječnik nakon detaljne obrade bolesnika preporučiti uzimanje upravo dodataka prehrani koji sadrže crvenu rižu. Cilj ovakve intervencije jest da se u bolesnika sa visokim kardiovaskularnim rizikom određeni stupanj kontrole razine masnoća u krvi pokuša postići najnižom dostupnom dozom lovastatina (koja je sadržana upravo u dodatcima prehrani), ukoliko ju nije moguće postići dijetetskim mjerama i drugim dostupnim lijekovima.

Preporuke za zdravstvene radnike

  1. Dodatci prehrani koji sadrže crvenu rižu, jednako kao i lijekovi koji sadrže statine, mogu rijetko, u osjetljivih bolesnika i bolesnika s rizičnim faktorima, izazvati ozbiljne nuspojave koje su posljedica poznatih toksičnih učinaka statina, kao što su primjerice oni na skeletne mišiće i jetru.
  2. Bolesnika koji uzima dodatak prehrani koji sadrži crvenu rižu ljekarnik treba savjetovati da konzultira liječnika, kako bi se izbjegla primjena u onih bolesnika koji imaju rizične faktore za nastanak nuspojava i onih koji su pod rizikom od nastanka interakcije lijekova.
  3. Pri savjetovanju bolesnika o uzimanju dodatka prehrani koji sadrži crvenu rižu liječnik treba uzeti u obzir kontraindikacije za primjenu, mjere opreza i moguće interakcije koje se uobičajeno odnose na lijekove iz skupine statina. Pri tome se treba voditi računa o dozi lovastatina koju sadrže navedeni dodaci prehrani.
  4. Bolesnika koji uzima dodatak prehrani koji sadrži crvenu rižu potrebno je savjetovati da se javi liječniku ukoliko osjete bol, osjetljivost ili slabost u mišićima nepoznatog uzroka.
  5. Bolesnik koji uzima lijekove koji sadrže statine ne bi trebao istodobno uzimati dodatke prehrani koji sadrže crvenu rižu jer se istodobnom primjenom povećava vjerojatnost nastanka nuspojava.
  6. Bolesnike koji su iskusili nuspojave na statine treba uputiti liječniku koji će nakon procjene omjera koristi i rizika odlučiti o nastavku terapije.

Poziv na prijavljivanje nuspojava

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Na vrh stranicePovratak